FORGOT YOUR DETAILS?

Burn-out

Burn-out komt vooral voor bij “harde werkers”; vaak gaat het om mensen die met een sterk verant-woordelijkheidsgevoel en perfectionisme in het leven staan en die op basis daarvan gegroeid zijn in hun [beroeps-]carrière. Op een gegeven moment keren de sterke kanten zich tegen hen en zien zij zichzelf geconfronteerd met levensvragen: Is dit het leven wat ik kan en wil leiden?

Mensen met een burn-out voelen zich vaak uitgeput en prikkelbaar, zijn soms vergeetachtig en kunnen geen energie of motivatie meer opbrengen voor hun werk en leven. In de huidige literatuur worden zij beschreven als de “vermoeide helden”: tot aan het einde alles gegeven met als resultaat dat er op ’n gegeven moment niets meer te geven is.

Profondt kan hulp bieden bij het herstellen van de balans tussen moeten, willen en kunnen. Onze individuele begeleidingen bij burn-out problematiek vertrekken vanuit het gedachtegoed van de developmental coaching. Hierin werken wij met een basisblok van 10 contactmomenten waarbinnen er aandacht is voor:

  • zoeken naar én formuleren van de rode draad in de levensloop [bepalen identiteit];
  • benoemen van de kernconflicten [vernieuwing versus vertrouwde mechanismen];
  • inzicht krijgen in werkende en niet-werkende copingstrategieën [kracht van een keuze];
  • vaststellen van de veranderingsdoelen [formuleren doelstellingen];
  • komen tot een plan van aanpak [opstellen handelingsplan].

Wanneer we merken dat een verbale aanpak niet toereikend en/of niet de juiste ingang is om de problemen aan te gaan en/of op te lossen, kunnen we het begeleidingstraject aanvullen en/of ondersteunen middels beeldend werken. Een non-verbale aanpak kan soms tot inzichten leiden die in een verbaal contact buiten beeld blijven. Onze ervaring leert dat beeldende therapie met name ondersteunend kan zijn bij mensen die heel goed kunnen verwoorden wat er in hen omgaat maar die, door de sterke ratio, het contact met het onderliggende gevoel zijn kwijt geraakt.

Afhankelijk van verdere ondersteuningsbehoefte na het basisblok is er de mogelijkheid tot uitbreiding met coaching in de dagelijkse praktijk. Deze coaching is gericht op het consolideren van nieuwe gedragspatronen teneinde daarmee de succeskans te vergroten op de realisatie van de gestelde doelen. Indien gewenst kunnen wij tevens adviseren en/of begeleiding bieden op het gebied van terugvalpreventie en re-integratie.

TOP