FORGOT YOUR DETAILS?

Gezinnen: ‘Onze gezamenlijke visie’

Waar zijn we elkaar verloren? Hoe komt het toch dat we elkaar de laatste tijd zo slecht verstaan? Harder schreeuwen helpt niet. Het lijkt wel alsof ik tegen de muur sta te praten. Niets komt binnen en alles wat ik zeg, leidt alleen nog maar tot conflict. Hoe kunnen we elkaar weer terugvinden en het fijn hebben samen?”

 

Hindernis

  • Het tijd- en ruimtebesef van volwassenen verschilt van dat van jongeren. De periode waarin jongeren zichzelf gaan uitvinden, is tegelijkertijd de periode waarin ze keuzes moeten maken voor de toekomst. Het verschil in perspectief leidt niet zelden tot onrust bij ouders. Onrust kan op termijn leiden tot conflict tussen ouders en kind met daaruit voortkomende leer-, motivatie- en/of gedragsmoeilijkheden.

 

Visie Profondt

  • Zonder conflict, geen intimiteit. Conflict geeft uitdrukking aan betrokkenheid met elkaar maar kan bij gebrek aan bijsturing leiden tot verwijdering van elkaar. Het gezin is een geheel waarin ouders en kinderen communicerende vaten zijn. Inzicht in elkaars identiteitsontwikkeling geeft de basis voor een goede samenwerking waarbinnen er ruimte is voor niet door het verleden belaste keuzes.

 

Ons aanbod

  • Coaching c.q. begeleiding wordt aangeboden in een basisblok van 6 contactmomenten.
  • Probleeminventarisatie met [een deel van] het gezin leidend tot advisering omtrent te nemen vervolgstappen.
  • Analyse en bewustwording van werkende en niet-werkende factoren bij het komen tot oplossingen bij conflicten. Indien nodig/gewenst kan er in deze fase van het coachingstraject gewerkt worden met aanvulling vanuit de beeldende therapie.
  • Begeleiding van het gezin bij het formuleren van doelen en het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan.
  • Afhankelijk van de verdere ondersteuningsbehoefte: mogelijkheid tot uitbreiding van coaching gericht op het consolideren van nieuwe gedragspatronen in de dagelijkse praktijk om daarmee de succeskans te vergroten op de realisatie van de gestelde doelen.

 

De kosten voor een basisblok gezinscoaching zijn € 900,-. Hierin komen aan de orde: probleeminventarisatie, analyse, formuleren van doelen, opstellen handelingsplan en coaching bij uitvoering en evaluatie. De kosten voor een vervolgtraject zijn volgens offerte.
Kijk voor de kosten van een individueel testonderzoek ook bij ons aanbod voor jeugd/jongeren.

 

 

TOP