FORGOT YOUR DETAILS?

Leermoeilijkheden

Het leerproces bij kinderen en jongeren verloopt niet altijd zonder problemen. Tienduizenden kinderen/jongeren in ons land hebben problemen met leren. Zowel van buitenaf als van binnenuit kunnen er zich verschillende hindernissen aandienen waardoor er niet volledig “uit komt wat er in zit”.

De term leerproblematiek verwijst naar het onvermogen om zich bepaalde kennis binnen een redelijke tijd eigen te maken. Leerproblematiek kan zich in diverse vormen aandienen. Grofweg hebben we te maken met:

  • informatieverwerkingsmoeilijkheden
  • planning- en organisatiemoeilijkheden
  • aandachtregulatiemoeilijkheden

Achterblijvende en/of tegenvallende leerresultaten zijn niet alleen voor het kind zeer frustrerend, maar ook voor de ouders en de school. Frustraties en/of faalervaringen binnen het leerproces vormen niet zelden de basis voor de ontwikkeling van secundaire moeilijkheden zoals bijv. angst/spanningen, demotivatie en/of gedragsproblematiek. Bij het uitblijven van interventie kunnen de secundaire moeilijkheden zich op termijn gaan ontwikkelen tot primair. Wanneer een kind eenmaal in deze fase van het traject beland is, is het vaak erg moeilijk om tot een positieve herwaardering van het leren te kunnen komen. Dit geldt zeker wanneer we te maken hebben met pubers.

Onze jarenlange ervaring op het gebied van leerlingbegeleiding in het VO heeft ons geleerd dat elke interventie bij tegenvallende leerresultaten dient te beginnen met het uitvoeren van een gedegen analyse naar het voorkomen van eventuele [technische] knelpunten in het leerproces van binnenuit. Helder zicht op de oorzaak van de leerproblematiek is de eerste belangrijke stap op weg naar verbetering. Hierbij gaat het allereerst om het kunnen vaststellen dan wel uitsluiten van onvermogen. Kinderen/jongeren bij wie er sprake is van een onderliggende leer- en/of ontwikkelingsstoornis hebben een andere aanpak nodig dan de kinderen/jongeren bij wie de leerproblemen veroorzaakt worden door factoren van buitenaf. Formulering en [h]erkenning van de bron van de moeilijkheden, vormt de basis voor elk handelingsplan.

De GZ-psychologen van Profondt hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek bij leer- en ontwikkelingsproblemen. Zij zijn gekwalificeerd en bevoegd om einddiagnoses vast te stellen betreffende:

  • leerstoornissen [dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, NLD]
  • aandachttekortstoornissen [ADD, ADHD]
  • autistisch spectrumstoornissen [PDD-nos, Asperger]
  • hoogbegaafdheid

Naast het uitvoeren van diagnostiek naar leer- en/of ontwikkelingsproblematiek, is Profondt ook actief op het gebied van praktische leerondersteuning. Zowel aan ouders als aan kinderen en jongeren die behoefte hebben aan begeleiding bij studie en/of huiswerk, bieden wij een ruim aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in het blok studiehulp.

 

 

TOP