FORGOT YOUR DETAILS?

Gedragsmoeilijkheden

Gedragsproblemen bij kinderen/jongeren kunnen een forse invloed hebben op kind en gezin. Onder de noemer gedragsproblemen verstaan we ongewenste gedragingen die storend zijn voor de omgeving waarbinnen het kind/de jongere functioneert [gezin, school, leeftijdgenoten].

Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag, maar ook grensverleggend c.q. zelfdestructief gedrag [verslavingen] hoort hierbij. Deze gedragingen hebben met elkaar gemeen dat ze gekenmerkt worden door onvoldoende afstemming op gevoelens, behoeftes en/of verwachtingen vanuit de omgeving. Vaak is er sprake van verzet en moeite met het accepteren van gezag.

Voor elke vorm van gedragsproblematiek geldt dat er sprake is van [negatieve] gevolgen op de ontwikkeling. Hoe langer de problemen voortduren, hoe groter de hindernissen gaan worden in het proces naar een optimale ontplooiing [zowel op leer- als op persoonlijk gebied]. Bij het uitblijven van interventie kunnen oorzaak en gevolg uiteindelijk in elkaar gaan overlopen: het gedragsprobleem kan op den duur gezien worden als een op zichzelf staand gegeven waardoor het kind c.q. de jongere in de problemen geraakt is én steeds verder in de problemen raakt.

Helder zicht op de oorzaak van de gedragsproblematiek is de eerste belangrijke stap op weg naar verbetering. Hierbij gaat het allereerst om het kunnen vaststellen dan wel uitsluiten van onvermogen. Kinderen/jongeren bij wie er sprake is van een onderliggende leer- en/of ontwikkelingsstoornis hebben een andere aanpak nodig dan de kinderen/jongeren bij wie de gedragsproblemen veroorzaakt worden door factoren van buitenaf. De GZ-psychologen van Profondt hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van de hierbij noodzakelijke diagnostiek. Aanvullende informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor jeugd/jongeren.

De tweede belangrijke stap is het vaststellen van het probleemeigenaarschap. Onze ervaringen op het gebied van begeleiding van kinderen/jongeren met gedragsproblematiek hebben ons geleerd dat er in de kern vaak sprake is van een gevoel van niet gehoord c.q. niet begrepen worden, zowel bij het kind/de jongere zelf als bij de volwassenen om hem/haar heen. Wij denken dan ook dat elke interventie dient te beginnen met de formulering van de perspectieven van de diverse betrokken partijen [kind/jongere zelf, gezin en/of school]. Uitgangspunt hierbij is dat de visie van elke afzonderlijke partij vanuit het eigen perspectief gehoord en serieus genomen wordt. Uitwisseling van bevindingen vormt de input voor een realistische handelingsplan waarbij de doelstellingen geformuleerd kunnen worden op basis van [h]erkenning van elkaars knelpunten en [on]mogelijkheden. Aanvullende informatie hierover vindt u onder het kopje gouden c.q. pedagogische driehoek.

TOP