FORGOT YOUR DETAILS?

Preventieve leerlingenzorg: ‘Met het oog op morgen’

“Geen van onze leerlingen komt blanco het VO binnen. Ze hebben allemaal al 8 jaar onderwijs achter de rug in het PO. In het DOD is van elke leerling te zien waar de aandachtspunten en/of zorgvragen liggen. Al onze leerlingen verdienen een daarbij passende aanpak. Hoe kunnen wij dit in de praktijk realiseren zonder onze mensen daarin te overvragen c.q. te overbelasten?”

 

Hindernis

  • Scholen voor Voortgezet Onderwijs worden steeds meer geconfronteerd met instromers die volgens de informatie in het DOD extra zorg behoeven. Die zorgbehoefte kan zich voordoen op gebied van cognitief, didactisch en/of sociaal-emotioneel functioneren. De specifieke kenmerken van de ontwikkelingsfase waarin de VO-populatie zich bevindt, maakt dat eenmaal ontstane problemen zich veelal moeilijk laten bestrijden.

 

Visie Profondt

  • Voorkomen is beter dan genezen! Dit geldt in z’n algemeenheid zo maar geldt zeker ook voor de doelgroep pubers en adoles-centen. Ervaren problematiek kan al snel als onderdeel van het zelfbeeld opgenomen worden waardoor de situatie erg moeilijk te keren is. Voor docenten is het niet te doen om voor alle leerlingen passende individuele zorgplannen in het hoofd te hebben. Het zorgaanbod dient terug vertaald te worden naar het niveau waarop het behapbaar is, d.w.z. de klas. Een goed passend pedagogisch-didactisch handelingsplan per klas komt alle leerlingen ten goede en zal de druk op individuele handelingsplannen verkleinen.

 

Ons aanbod

  • Opstellen van groepshandelingsplannen in afstemming en samenwerking met school.
    Per klas wordt er een groepshandelingsplan opgesteld, gebaseerd op het totaal aan beschikbare instroomgegevens van de betreffende leerlingen. Het groepshandelingsplan bestaat uit een groepsprofiel waarin de sterke punten en de valkuilen binnen de groep worden gedefinieerd. Vanuit het profiel worden er adviezen opgesteld inzake de inrichting van een bij de groep passend pedagogisch-didactisch plan. Vertaling hiervan naar concrete werkafspraken gebeurt in overleg met betrokkenen [meestal mentor en verantwoordelijk adjunct]
  • Aanvullende individuele handelingsrichtlijnen voor leerlingen die bovenop het groepsplan nog iets extra’s nodig hebben op basis van risico-signalen. Uitgangspunt hierbij is het zorgaanbod van de school. Er wordt gezocht naar de optimale match tussen [zorg] vraag en aanbod.
  • Consultatie en begeleiding van docenten, mentoren, adjuncten en/of tweedelijners bij het implementeren en uitvoeren van het handelingsplan.
  • Terugkoppeling van leerling- en groepsoverstijgende bevindingen naar de directie ten behoeve van optimalisering van de afstemming tussen zorgvraag en –aanbod. De bevindingen kunnen tevens een goede input zijn bij de inrichting van een scholingsplan voor mentoren/docenten op het gebied van [preventieve] leerlingenzorg.

 

De kosten zijn op offertebasis. Voor het opstellen van profielen en handelingsplannen op groepsniveau en individueel leerlingniveau hanteren wij een eenheidstarief per leerling/klas. Dit tarief varieert met het opleidingsniveau van de groep. In het tarief zijn de kosten voor terugkoppeling van overstijgende bevindingen aan de directie impliciet opgenomen [indien gewenst kan dit gesplitst worden].
Voor de bespreking van profielen en handelingsplannen met betrokkenen [= de zogenaamde consultatie] brengen wij een uurtarief van €100,- in rekening [ervaring leert dat er uitgegaan moet worden van 1,5 uur per klas]. De kosten voor begeleiding bij implementatie en uitvoering van de handelingsplannen zijn afhankelijk van de specifiek aan Profondt gevraagde ondersteuning. Voor richtlijnen hieromtrent verwijzen we naar ons aanbod voor de docent.

 

 

TOP