FORGOT YOUR DETAILS?

Studie- en beroepskeuze

In onze huidige maatschappij worden jongeren [en volwassenen] bij voortduring geconfronteerd met talrijk te maken keuzes. Keuzes zijn bepalend voor de concrete invulling van ons leven. Ook de niet gemaakte keuzes hebben effect op hoe ons leven er uit ziet. Het maken van goede keuzes wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd maar hoeft het lang niet altijd te zijn. Diverse omstandigheden binnen en buiten het individu kunnen er de oorzaak van zijn dat het moeilijk is om de goede keuze te bepalen.

Profondt heeft inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van keuzebegeleiding. Wij denken dat het kunnen maken van keuzes begint met inzicht in de eigen identiteit: Reflectie op het eigen kunnen, willen en moeten kan ons leiden naar bewustwording van wie we zijn. Het accepteren daarvan kan vervolgens de weg vrijmaken voor het loslaten van vanzelfsprekendheden en tegelijk daarmee de basis vormen voor het maken van goede keuzes voor de toekomst. Onze specifieke aanpak bij keuzevragen heeft tot nog toe tot zeer goede resultaten geleid.


Aanpak

Bij de uitvoering van een studie- en beroepskeuze onderzoek hanteren wij het volgende traject:

1. Intakegesprek met GZ-psycholoog
Het intakegesprek neemt gemiddeld genomen 1,5 uur in beslag en wordt gevoerd met de kandidaat en evtueel zijn/haar ouders [afhankelijk van leeftijd en wensen]. In het intakegesprek wordt er ingegaan op de ontwikkelingsgeschiedenis en de knelpunten in het keuzeproces. Ook wordt er uitleg gegeven over opzet en inhoud van het testonderzoek. Aan het einde van het intakegesprek krijgt de kandidaat enig “huiswerk” mee ter voorbereiding op het onderzoek.

2. Testafname
Een testafname neemt gemiddeld genomen 6 uur in beslag. We starten om 08.30 uur en eindigen rond 14.30 uur [inclusief pauzes]. Het testonderzoek wordt afgenomen door een psychologisch medewerker [meestal toegepast psycholoog BSc]. Het onderzoek bestaat uit diverse typen van testvragenlijsten welke te clusteren zijn naar de volgende drie deelgebieden:

  • kunnen = onderzoek naar capaciteiten en vaardigheden [cognitief en persoonlijk]
  • willen = onderzoek naar affiniteiten en belangstellingen
  • moeten = onderzoek naar [persoonlijke] waarden, normen en doelstellingen

3. Nabespreking met GZ-psycholoog
De nabespreking neemt gemiddeld genomen 1,5 uur in beslag en wordt gevoerd met de kandidaat en evt. zijn/haar ouders [afhankelijk van leeftijd en wensen]. In de nabespreking worden de gevonden onderzoeksresultaten doorgenomen en wordt er een verbinding gelegd tussen de drie deelgebieden waarbij er gezocht wordt naar een optimale balans. Het advies bestaat uit een concrete invulling van een bij deze balans aansluitende studie- en/of beroepskeuze. Aan het einde van de nabespreking ontvangt de kandidaat en evt. zijn/haar ouders een schriftelijke rapportage van het onderzoek.

Het streven is dat alle drie beschreven stappen binnen een tijdsbestek van 4 weken worden uitgevoerd. De kosten voor het volledige traject bedragen € 875,-. Aanvullende informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor jongeren.

TOP