FORGOT YOUR DETAILS?

Willen, kunnen en moeten

De filosofie en het credo van Profondt worden nergens meer expliciet dan in onze individuele begeleidingen aan jongeren en volwassenen die bij zichzelf belemmeringen ervaren in de persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld kan er hierbij gedacht worden aan teruggetrokken, verlegen of subassertief gedrag, maar ook kan er sprake zijn van gevoelens van onrust of neerslachtigheid.

Voor alle leeftijden geldt dat mensen die hiermee te maken hebben, zich geconfronteerd zien met beperkingen in het kunnen leven op de manier zoals zij dat zouden willen; In de dagelijkse praktijk zijn willen, kunnen en moeten te veel uit balans geraakt. Op de langere termijn kan dit gaan leiden tot fysieke klachten, relatieconflicten, problemen in werk/studie en, op termijn, eventueel ook verslavingsproblematiek. Gewenste doelen raken steeds verder uit beeld waardoor de ongewenste gedragingen en/of gevoelens steeds meer ruimte krijgen.


Begeleiding

Onze begeleiding wordt aangeboden in de vorm van een basisblok van 6 contactmomenten. Hierbinnen wordt er gewerkt vanuit het gedachtegoed van de developmental coaching.
Aandachtspunten hierin zijn:

  • zoeken naar én formuleren van de rode draad in de levensloop [bepalen identiteit]
  • benoemen van de kernconflicten [vernieuwing versus vertrouwde mechanismen]
  • inzicht krijgen in werkende en niet-werkende copingstrategieën [kracht van een keuze]
  • vaststellen van de veranderingsdoelen [formuleren doelstellingen]
  • komen tot een plan van aanpak [opstellen handelingsplan]

Wanneer we merken dat een verbale aanpak niet toereikend is om de problemen aan te gaan en/of op te lossen, kunnen we het begeleidingstraject aanvullen en/of ondersteunen middels beeldend werken. Een non-verbale aanpak kan soms tot inzichten leiden die in een verbaal contact buiten beeld blijven. Onze ervaring leert dat de aanvulling vanuit de beeldende therapie met name ondersteunend kan zijn bij mensen die heel goed kunnen verwoorden wat er in hen omgaat maar die, door de sterke ratio, het contact met het onderliggende gevoel zijn kwijt geraakt.

Afhankelijk van verdere ondersteuningsbehoefte na het basisblok is er de mogelijkheid tot uitbreiding met coaching in de dagelijkse praktijk. Deze coaching is gericht op het consolideren van nieuwe gedragspatronen teneinde daarmee de succeskans te vergroten op het realiseren van de gestelde doelen. De kosten voor een basisblok coaching zijn €750,-.  De kosten voor een vervolgtraject zijn volgens offerte. Aanvullende informatie vindt u bij ons aanbod voor jongeren en volwassenen.

TOP