FORGOT YOUR DETAILS?

Relatie- en/of gezinsconflicten

Het gezin is een geheel waarin ouders en kinderen communicerende vaten zijn. Binnen een gezin kunnen er zich allerlei gebeurtenissen en veranderingen voordoen waardoor de balans verstoord raakt. Denk bijvoorbeeld aan verhuizing, echtscheiding en/of ziekte. Maar ook zonder ingrijpende veranderingen kan er sprake zijn van verstoringen in het evenwicht. Denk aan puberende kinderen die druk leggen op het gezin, ouders die overbelast zijn.

Gezinnen kunnen zich op een gegeven moment geplaatst zien voor een situatie waarin het systeem “op slot” lijkt te zitten. Het lijkt dan alsof de verschillende gezinsleden elkaar niet meer verstaan en enkel nog in conflict met elkaar kunnen communiceren. Het gevolg daarvan op de langere termijn is dat het gezin z’n samenhang verliest en er geen sprake meer is van een veilige basis. Onder hetzelfde dak wonen eenzame mensen die zich onbegrepen voelen en er ieder voor zich alleen voor lijken te staan. De niet-werkende patronen zijn herkenbaar, maar kunnen niet doorbroken worden. In dat geval kan gezinsbegeleiding een oplossing bieden.

Uitgangspunt bij onze gezinsbegeleiding is dat er zonder conflict geen sprake is van intimiteit. Daar waar verschillende individuen [ieder met hun eigen specifieke persoonskenmerken] met elkaar samen leven, zal er altijd sprake zijn van verschillen in meningen, opvattingen en belevingen. Conflict geeft uitdrukking aan betrokkenheid met elkaar maar kan bij gebrek aan bijsturing leiden tot verwijdering van elkaar. Inzicht in elkaars persoonskenmerken, emoties en motieven geeft de basis voor een goede samenwerking waarbinnen er ruimte is voor het loslaten van vanzelfsprekendheden en het op zoek gaan naar een voor ieder passend evenwicht.

Onze gezinsbegeleiding bestaat uit de volgende stappen:

  • Probleeminventarisatie met [een deel van] het gezin waarin de aandacht vooral uitgaat naar het probleemeigenaarschap en de perspectieven van de verschillende gezinsleden. Deze eerste stap leidt tot advisering inzake de concrete invulling van de te nemen vervolgstappen.
  • Analyse en bewustwording van werkende en niet-werkende factoren bij het komen tot oplossingen bij conflicten.
  • Formulering van doelen en het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan.
  • Coaching gericht op het realiseren van de gestelde doelen.

Soms is de verbale aanpak niet toereikend en/of niet de juiste ingang om problemen die in de relatie en/of het gezin spelen aan te gaan of op te lossen. In deze situaties kunnen wij de gezinsbegeleiding aanvullen en/of ondersteunen middels beeldend werken. Samen iets maken is een volledig andere ervaring dan verbaal contact maken. Met behulp van materialen en opdrachten worden partners c.q. gezinsleden uitgenodigd om actief te worden, in beweging te komen en zoveel mogelijk nieuwe positieve ervaringen op te doen. De manier van contact maken met elkaar wordt letterlijk zichtbaar.

Indien nodig kunnen wij, als onderdeel van de gezinsbegeleiding, aanvullende diagnostiek uitvoeren op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken en zich mogelijk daarin voordoende blokkades betreffende studie- en beroepskeuze, leer- en/of gedragsmoeilijkheden, emotionaliteitsmoeilijkheden.
Aanvullende informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor particulieren.

TOP