FORGOT YOUR DETAILS?

Gouden c.q. pedagogische driehoek

Resultaten uit diverse onderzoeken laten zien dat kinderen het beter doen als ouders zich bij hun leerproces betrokken voelen. Zij leren gemakkelijker en gaan met meer plezier naar school. Echter: Om optimaal resultaat te bereiken, moeten leerlingen onderwerp en eigenaar van hun eigen leerproces worden.

Cartoon Gouden Driehoek
Leerkrachten zijn hiervan doordrongen maar zien zich voor een onuitvoerbare taak geplaatst wanneer ouders in de opvoeding de termen betrokkenheid en verantwoordelijkheid met elkaar verwarren: betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind werkt motiverend, het overnemen van de verantwoordelijkheid voor het leerproces werkt demotiverend.

Het belang van afstemming en samenwerking tussen ouders en school wordt helder geïllustreerd in nevenstaande cartoon. Scholen en ouders hebben elkaar nodig bij het realiseren van de doelstelling om te komen tot zelfverantwoordelijkheid bij jongeren en daarmee een goede basis te leggen voor een evenwichtige ontwikkeling naar volwassenheid.

Profondt heeft een jarenlange ervaring op gebied van advisering en coaching bij de begeleiding van individuele zorg- c.q. probleemleerlingen. In onze coaching werken wij toe naar partnerschap tussen ouders en school waarin beide partijen als evenwaardige partners hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het onderwijs en de zorg voor de individuele probleemleerling. Partner word je niet vanzelf. Wederzijdse opvattingen, die soms lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan, zullen op elkaar afgestemd moeten worden. Niet gemakkelijk, wel noodzakelijk. Inbreng van een derde [zoals bijv. Profondt] kan hierbij helpen.

Wij zien het partnerschap tussen volwassenen als voorwaarde bij het kunnen komen tot een “gouden driehoek” tussen leerling, ouders en school. Open communicatie en wederzijds goed afstemmen van verwachtingen vormen de basis van deze driehoek. De gelijkzijdigheid van de driehoek symboliseert de gelijkwaardige relatie, waarin de partijen tot elkaar staan. Leerling, school en ouders krijgen evenveel ruimte om hun bijdrage te leveren. Iedereen wordt gehoord. Doelstelling is om tot onderling vertrouwen en begrip te komen en van daaruit concrete invulling te geven aan het leidende en verbindende motief, namelijk het streven naar optimale resultaten voor de leerling op cognitief en sociaal-emotioneel niveau.

Aanvullende informatie over advisering en coaching bij individuele zorg- en/of probleemleerlingen vindt u bij ons aanbod voor leerlingen en onder de kopjes leerproblematiek en gedragsproblematiek.

TOP