FORGOT YOUR DETAILS?

Meten = weten

Geen enkele leerling komt blanco het Voortgezet Onderwijs binnen, allemaal hebben ze ’n aantal jaren onderwijservaring achter de rug. De door het PO overgedragen gegevens laten van elke leerling [meer of minder uitgebreid] zien waar de aandachtspunten en/of zorgvragen liggen op gebied van cognitief, didactisch en/of sociaal-emotioneel functioneren.

De hierdoor beschikbare “database” aan instroomgegevens vormt de basis voor de inrichting van een voor elke leerling passend onderwijs- en zorgaanbod. Met de invoering van Passend Onderwijs zijn de kaders [en daarmee ook de begrenzingen] in de te maken keuzes omtrent hoe te handelen met deze gegevens, formeel vastgelegd. De schone lei-gedachte is passé. Kernwoorden zijn zorgplicht en handelingsgericht werken.

Profondt handelt vanuit de preventieve zorg-gedachte. Aanvullende informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor preventieve zorg. Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbare “database” aan instroomgegevens ten volle benut en ingezet wordt, niet alleen op het niveau van de individuele leerling maar ook op het niveau van de ingestroomde groep [“meten = weten”]. Onze opvatting was én is dat het voor individuele docenten in het VO ondoenlijk is om voor alle leerlingen die zij in hun klassen hebben de individuele zorgplannen in het hoofd te hebben. Wij hebben er van meet af aan in geloofd dat het zorgaanbod in de basis dient te bestaan uit een goed passend pedagogisch-didactisch handelingsplan per klas. Vanuit ervaring is gebleken dat onze preventieve zorg-gedachte een haalbare c.q. werkbare invulling kan geven aan het realiseren van de doelstellingen van Passend Onderwijs. Het werken vanuit groepsplannen is vele malen meer behapbaar voor docenten dan het werken vanuit individuele zorgplannen. De groepsplannen komen aan alle leerlingen ten goede én vormen tegelijk de basis voor de inrichting van de handelingsplannen voor individuele zorgleerlingen. Scholen die met ons samenwerken kennen inmiddels de kracht en meerwaarde van het werken vanuit deze aanpak.

De kern van onze aanpak bestaat uit de aanlevering van een preventieve zorgplan per klas en de bespreking daarvan met bij de klas betrokken functionarissen [meestal mentor, leerling-/ zorgcoördinator en/of verantwoordelijk adjunct]. De basis van het preventieve zorgplan wordt gevormd door de vertaling van alle voor de betreffende klas beschikbare instroom- en/of voortgangsgegevens naar groeps- en leerlingprofielen. In een groepsprofiel worden de sterke punten en valkuilen binnen een groep c.q. klas gedefinieerd op basis van de berekende cijfergemiddelden uit beschikbare kwantitatieve gegevens op gebied van cognitief, didactisch en sociaal-emotioneel functioneren. Vanuit dit profiel geven wij adviezen m.b.t. de inrichting van een bij de groep passend pedagogisch-didactisch handelingsplan. Naast het groepsprofiel zijn er de individuele leerlingprofielen. Hierbij maken we naast de kwantitatieve informatie tevens gebruik van de per leerling beschikbare kwalitatieve informatie. Het geheel aan informatie leidt tot hypothesevorming en daarop gebaseerde handelingsrichtlijnen per leerling. In het preventieve zorgplan van de klas wordt duidelijk welke individuele- en/of groepjes leerlingen er [per direct of op termijn] bovenop het pedagogisch-didactisch handelingsplan voor de groep nog iets extra’s nodig hebben. Uitgangspunt hierbij is het zorgaanbod van de school. Er wordt gezocht naar de optimale match tussen [zorg] vraag en aanbod. Aanvullende informatie vindt u bij ons aanbod voor het schoolmanagement en onder het kopje passend onderwijs.

TOP