FORGOT YOUR DETAILS?

Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs wordt er meer nog dan voorheen een beroep gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van de schoolorganisatie én de daarbinnen werkzame functionarissen.

Aan de basis van Passend Onderwijs liggen er drie belangrijke uitgangspunten:

  • Ieder kind verdient goed onderwijs.
  • Onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van een leerling, niet van beperkingen.
  • Partnerschap tussen ouders en school vergroot de opbrengst van onderwijs.

Meer informatie over het laatst genoemde punt vindt u onder gouden c.q. pedagogische driehoek.

Veel docenten zien zich in de praktijk van alledag geplaatst voor de vraag hoe les te geven aan een klas van 30 waarin er altijd wel ’n aantal leerlingen zitten met een al dan niet gediagnosticeerde leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek die extra, individuele, aandacht behoeven.

Gebaseerd op ruime ervaring met leerlingenzorg in het VO, is Profondt van mening dat wat goed is voor de individuele zorgleerling, in de meeste situaties ook goed is voor de hele groep. Onze opvatting is dan ook dat Passend Onderwijs beter en gemakkelijker te realiseren is vanuit het denken en handelen op groepsniveau dan vanuit het denken en handelen op het niveau van de individuele leerling.
In ons model van preventieve leerlingenzorg, vormt een bij de groepskenmerken aansluitend pedagogisch-didactisch handelingsplan het fundament voor het handelingsgericht werken met leerlingen. In dit groepsplan zitten [voor een deel] de handelingsrichtlijnen verweven zoals die voor individuele zorgleerlingen worden vastgelegd in het OPP [ontwikkelingsperspectief]. Het groepsplan vormt de basis voor de inrichting van onderwijs en zorg. Voor individuele vakdocenten betekent dit dat de handelingsrichtlijnen per klas teruggebracht worden naar ’n behapbaar aantal, specifiek voor deze groep geldende, aandachtspunten. Hiermee is een belangrijke voorwaarde gecreëerd voor het kunnen realiseren van datgene dat vastgelegd is binnen het OPP van individuele leerlingen.
Aanvullende informatie over handelingsgericht werken vindt u bij ons aanbod voor preventieve zorg en onder het kopje meten=weten [en kennis=macht].

TOP