FORGOT YOUR DETAILS?

Passende Leerling

“Onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van een leerling, niet van de beperkingen.” Van de drie uitgangspunten welke ten grondslag liggen aan de basis van Passend Onderwijs is dit misschien wel de meest centrale!

Op het niveau van de schoolorganisatie betekent dit dat de realiseerbaarheid van Passend Onderwijs onlosmakelijk verbonden is aan de kennis van én het inzicht in de (on)mogelijkheden van de doelgroep. [meer informatie over onze visie hierop, vindt u onder de kopjes Passend Onderwijs en Preventieve Zorg]. Op het niveau van de individuele leerling dient er sprake te zijn van een overbrugbare kloof tussen het niveau en de kenmerken van het onderwijsaanbod aan de ene kant en het niveau en de kenmerken van de individuele leerling aan de andere kant. Met andere woorden: Passend Onderwijs veronderstelt een Passende Leerling!


Ons aanbod

Profondt biedt ondersteuning en advies in situaties waarin er twijfels zijn over de overbrugbaarheid van de verschillen tussen onderwijs[niveau]- en leerlingkenmerken. Wij doen dit door het in groepsverband uitvoeren van laagdrempelig onderzoek voor door de school geselecteerde leerlingen bij wie er sprake is van capaciteitentwijfels en/of tegenvallend leerresultaat. Het onderzoek biedt inzicht in de [on]mogelijkheden van de individuele leerling en de mate van het al dan niet passend zijn van het onderwijs[niveau] dat hij/zij volgt. Het eindproduct bestaat uit een leerweg- en begeleidingsadvies dat zowel aansluit bij de mogelijkheden van de leerling als die van de school.

De belangrijkste kenmerken van ons Passende Leerling-onderzoek op ‘n rijtje:

 • Doelgroep
  Leerlingen uit alle leerjaren bij wie er sprake is van capaciteitentwijfels en/of tegenvallend leerresultaat.
 • Werkwijze
  Groepsgewijze afname op school van vooraf vastgestelde testen die de volgende inhoudsgebieden in beeld brengen:
  –  cognitieve competenties
  –  didactische vaardigheden
  –  competentiebeleving
  –  mentale veerkracht
  –  copingstrategie
  –  motivatie
  –  leer- en studievaardigheden
 • Eindresultaat
  Individuele rapportage van over de leerling beschikbare gegevens [uit onderzoek en dossier] met een daarop gebaseerd leerweg- en begeleidingsadvies. Deze rapportage wordt besproken met leerling, ouders en school/mentor
 • Groepsgrootte, doorlooptijd en kosten
  Uitgaande van een maximum aantal van 10 leerlingen per groep, werken we met een doorlooptijd van zes weken tussen aanmelding en afronding van het onderzoek, inclusief nabespreking. De kosten voor het volledige traject bedragen € 650,00 per leerling. Bij een deelname van minder dan 5 leerlingen, is het tarief € 750,00 per leerling.
TOP