FORGOT YOUR DETAILS?

Veilige school

Een kind dat gepest wordt, kan dit een leven lang met zich meedragen. In september 2014 hebben de PO- en VO-raad het Actieplan sociale veiligheid op school gepubliceerd. Hierin geven de raden aan dat ongeveer 10% van de leerlingen in het PO en VO gepest wordt. Insteek van het Actieplan is dat dit beter kan én moet. In het plan worden een aantal stappen en activiteiten beschreven op weg naar een sociaal veilige school. Het doel is om in de komende twee jaar te komen tot een verbetering van de situatie.

Profondt is al vele jaren actief op het gebied van advisering van VO-scholen bij de aanpak van pestproblematiek. Allereerst geloven wij hierbij in de macht en de kracht van het [vroegtijdig] geïnformeerd zijn. Als je weet waar je op moet letten, zie je meer! Ten tweede denken wij dat de visie en moraal binnen de school en daarmee de vrijheidsgraden in het handelen en reageren van individuele leerkrachten op waargenomen [pest]problematiek van wezenlijk belang zijn. Je ziet de dingen pas dan wanneer je ze wilt zien! Teneinde onze beide uitgangspunten te illustreren, het volgende citaat:

“Kinderen wiens elektronisch patiëntendossier is uitgelekt, worden vaker gepest. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De scholieren worden gepest met ziektes en aandoeningen die in de dossiers staan beschreven. Op meer dan 60 procent van de Nederlandse scholen voor Voortgezet Onderwijs is ‘EPD-pesten’ aan de orde. Leerlingen downloaden de dossiers van hun klasgenoten, om ze daarna op humoristische wijze te confronteren met hun aandoeningen. RTL Nieuws heeft geheime beelden gemaakt van het pesten. “We willen een cluster van maatschappelijke problemen aan de kaak stellen: pesten, gebrekkige digitale beveiliging en het overschrijden van de grenzen van de journalistieke integriteit”, aldus een woordvoerder. Hoogleraar pedagogische wetenschappen Laura Timmer ziet niet alleen negatieve kanten aan het EPD-pesten: “Kinderen leren op deze manier met vallen en opstaan dat ze niet alleen een goed fysiek immuunsysteem nodig hebben, maar ook sociaal weerbaar moeten zijn. Dat is een les waar ze hun hele leven iets aan hebben. Hard, maar fair.”

Gelukkig is het gegeven citaat niet anders dan een publicatie van Speld waarin het maatschappelijk probleem van pesten op cynische wijze aan de orde wordt gesteld. Toch geeft de tekst naar onze mening eenduidig ondersteuning aan de beide boven geformuleerde uitgangspunten c.q. voorwaarden die ons inziens aan de orde zijn bij het kunnen komen tot een werkbare [signalerings- en aanpak]strategie bij pesten.

De advisering en begeleiding door Profondt in geval van pestproblematiek kan zich richten op zowel macro [= directie], meso [= docenten/mentoren] als micro [= groepen/klassen] niveau. Op alle drie niveau’s hebben wij voldoende kennis en ervaring om een passend aanbod in te kunnen richten. Gerelateerd aan de genoemde niveau’s varieert dit aanbod van beleidsadvisering [preventief en curatief], via scholing en/of training aan mentoren/docenten [educatie inzake risicovolle persoons- en omgevingskenmerken, kennismaking en werken met signaleringslijsten/checklists] naar het ontwerpen en uitvoeren van een concreet plan van aanpak voor een klas waarbinnen pestproblematiek aan de orde is.

Aanvullende informatie over dit thema vindt u bij ons aanbod voor het schoolmanagement, bij ons aanbod voor docenten en onder het kopje meten=weten en kennis=macht.

TOP